Megaton Musashi Anime Delays Episodes Again

Episode 19 now slated for December 2

Megaton Musashi Anime Delays Episodes Again
Episode 19 now slated for December 2