Live-Action Candy Color Paradox Series Reveals More Cast, Theme Song Artists

Atsuki Kashio, Sae Miyazawa, Kenta Izuka, Rinne Yoshida, Tomohiro Ichikawa, 2 more join cast

Live-Action Candy Color Paradox Series Reveals More Cast, Theme Song Artists
Atsuki Kashio, Sae Miyazawa, Kenta Izuka, Rinne Yoshida, Tomohiro Ichikawa, 2 more join cast